www.tsvetankaelenkova.com
Art magazine, No 6
KVARTAL
01.01.2007

Six "Black poems" by Tsveta were published in the magazine. The translation is by Vasa Pavkovic and Luka Medenic.