Rane od Slobode

Written by Tsvetanka Elenkova

Tsveta’s third poetry collection, Sedmiyat zhest, published in Serbian as Rane od slobode by Povelja, Kraljevo, 2009.