Sedmiyat zhest

Written by Tsvetanka Elenkova

Tsveta’s third poetry collection, Sedmiyat zhest (The Seventh Gesture), published in Bulgarian by Zaharii Stoyanov/Sofia University Press, Sofia, 2005.